تصور و پندارمان از خود چگونه است؟

رفتاری که ما در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهیم به طور مستقیم تحت تاثیر تصور و پنداری است که از کل وجود خود داریم. وقتی فردی نسبت به کل وجود خود اعم از ویژگیهای ظاهری، توانایی های ذهنی، جسمانی، مسایل اخلاقی، مهارت های اجتماعی و کفایت کاری، تصور و ادارک منفی داشته باشد، این برداشت در مجموعه اعمال و رفتارش منعکس می گردد و باعث می شود در تعامل با دیگران نتواند سازگاری لازم را از خود نشان دهد اما از طرف دیگر خودپنداره مثبت کلید رشد و سازندگی فردی و اجتماعی است.

/ 1 نظر / 10 بازدید
m

این نکته دقیقا درسته چون کاملا اونو در خودم میبینم مرسی