نظام ارزشی افراد

درنظام ارزشی هرفرد، مجموعه ای ازبایدها، نبایدها، اهداف، عقاید و هنجارهای گروهی وجود دارد که رویه های رفتاری هر فرد را مشخص می سازد، از این رو نظام ارزشی هر فرد مبنایی است که براساس آن هر فرد موقعیت وشرایط خود را درباره خویشتن وآنجه پیرامونش روی می دهد معنا می بخشد وبا توجه به آن، اهداف وآرمانهایی  را در نظر می گیرد.

افرادی که دارای نظام ارزشی قوی هستند، براساس اعتقادات وارزشهای خود عمل می نمایند و در بسیاری از موقعیت های زندگی نظیر کار، خانواده وارتباطات میان فردی واجتماعی به گونه ای عمل می نمایند که انگا ربرحوادث کنترل دارند، بنابراین این افراد درمواجهه با مشکلات، کمتر دچار تعارض می شوند. برعکس، افرادی که به نظام ارزشی خود پای بند نیستند ویا نظام ارزشی متعارضی با اجتماع را برمی گزیده اند، احتمال زیادی وجود ندارد که درمواجهه با ناملایمات وموانع زندگی، رفتارهای معقول وحساب شده ای از خود بروز دهند.

/ 0 نظر / 22 بازدید