اقدامات کوتاه مدت مقابله با فشار عصبی(استرس)

1- برنامه ریزی روزانه برای امور زندگی- شغلی- تحصیلی- خانوادگی و اجتماعی و...

2- مدیریت زمان برای کسب آرامش در انجام کارها

3- تغذیه صحیح و ورزش مداوم

4- تمرین آرام بخشی اعصاب و تمرکز بر نقاط مثبت خود

5- تغییر تدریجی واکنش های رفتاری به فشار عصبی در جهت مطلوب

علاوه بر اقدامات کوتاه مدت فوق، مقابله با فشار عصبی نیاز به یکسری اقدامات بلندمدت نیز دارد که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت.

/ 1 نظر / 18 بازدید
b.s

خیلی دیگه دقیق...[متفکر][سوال][نیشخند][چشمک]